شرکت تهران فولاد تولید کننده انواع منبع شوفاژ و تانکر شوفاژ

تانکر مخزن

كارخانه توليدي تـهران فـولاد تولید کننده منبع شوفـاژ و تانکر شوفاژ در سال 1370 آغـاز به فعـاليت
در این زمینه کرد و امروز پـس از 25 سال فعاليت مستمر و بي وقفه در زمينه توليد انـواع محـصولات
تاسيساتي با تمام توان در راستاي تنوع محصولات، ارتـقاي سيستمهاي توليد،كسب رضايت مصرف
كنندگان و بروز رساني هر چه بيشتر،جهت حضور در عرصه توليد و توسعه ميهن عزيزمان تلاش كرده
است. در ايـن زمينه كـارخانه تهران فولاد بابـهره گيري از مهارتهاي متخصصان اين امـر،استفاده از نـرم
افزارهاي روز،استانداردهاي معتبر جهاني و دستگاههاي پيشرفته تـوليد توانسته است گامهاي بـلندي
بـردارد. و در ايـن راسـتا بــراي آشنايي هـر چه بيشتر شركت هاي پيمانكار سـاختماني و تاسيساتي،
و مهندسان مشاور اقدام به راه اندازي سايت اينترنتي نموده است.